Algemene Voorwaarden

Limwierde Taaldiensten (hierna te noemen opdrachtnemer) heeft tot doel om derden bij te staan in hun talige activiteiten, door middel van onderwijs, coaching, training, nalees- en meeschrijfservice en taalkundig onderhoud aan websites.

Voor zover tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden met uit-
sluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de opdrachtnemer.

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en na goedkeuring door de opdrachtnemer volgens het geldende uur- of woordtarief exclusief de wettelijk af te dragen BTW, alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten en de eventuele voorbereidingstijd en/of -kosten in rekening gebracht. De dan geldende tarieven staan elders op deze website vermeld. Deze kosten staan uitgesplitst op de te ontvangen factuur.

2. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever, voordat een zaak in behandeling wordt genomen, van het betreffende tarief op de hoogte. In dit uurtarief zijn niet inbegrepen de eventuele overige kosten, zoals reiskosten. Ook deze kosten zullen afzonderlijk en uitgesplitst aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

3. Alle opdrachten van de opdrachtgever beschouwt de opdrachtnemer
als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Degene die de opdracht feitelijk uitvoert,
is hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel aantoonbare schade als on-
der art. 12 van de Algemene Voorwaarden.

4. De opdrachtnemer heeft het recht om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen binnen een week
dient te worden voldaan.

5. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 500,00.

6. De opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever zulks, naar het oordeel van de opdrachtnemer, wenselijk maakt. De opdrachtnemer zal ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7. De opdrachtnemer is altijd gerechtigd om het geven van een advies te
weigeren, ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

8. De opdrachtnemer stelt haar diensten niet ter beschikking aan opdrachtaanbieders die daarmee ten doel hebben zaken te bewerkstelligen die ingaan tegen de levensopdracht om je naaste lief te hebben als
jezelf. Dit oordeel is geheel aan de opdrachtnemer.

9. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een
opdracht te weigeren. Bij vermoedens van criminele motieven achter
een aangeboden opdracht wordt deze niet in behandeling genomen of
per direct stopgezet.

10. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden
die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

11. De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. De opdrachtnemer zegt bij aanvaarding van de opdracht toe om ten behoeve van de belangen van de opdrachtgever mee te denken, daarbij integer en gewetensvol te handelen en te communiceren. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, zal altijd eerst in consensus naar een passende, praktische en werkbare oplossing worden gezocht. Als die niet gevonden wordt, is de opdrachtnemer voor bovengenoemde schade slechts aansprakelijk tot een maximum van 110% van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtgever sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, die derhalve rechtstreeks een beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

12. De opdrachtnemer is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

13. De opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, faxbericht of papieren brief, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

14. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt, tast die niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging
in goed onderling overleg (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/ Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15. De opdrachtnemer is gerechtigd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging(en) is/zijn van kracht vanaf de
dan eerstvolgende aan te nemen opdracht.

16. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

17. Op alle door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

18. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen
partijen eerst onderling in consensus naar een passende, praktische en werkbare oplossing worden gezocht. Als die niet gevonden is, wordt een erkende mediator ingeschakeld. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op de lossen met mediatie, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer haar vestigingsplaats heeft.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2023.